Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: 


Algemene voorwaarden: 


Prijzen op offerte zijn steeds onder voorbehoud van aanzienlijke wijzigingen in grondstof prijzen. 

Geschatte aantal personeelsleden en uren personeel zijn nooit definitief en kunnen steeds wijzigen, dit naar het streven van een verzorgd event met oog voor detail. 

(De uren starten bij vertrek uit het atelier en eindigen bij terugkomst in het atelier.)

Afhankelijk van de locatie, kan er steeds een km vergoeding worden aangerekend. 


De facturen van BV Roots Catering dienen ten laatse te worden betaald op de vervaldag vermeld op de betreffende factuur. 

Bij niet-betaling of onvolledige betaling op vervaldatum van de factuur zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% verschuldigd zijn per maand. 

Bij niet betaling binnen de 14 dagen na een formele ingebrekestelling, zal het bedrag van schuld van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling worden verhoogd met 20% met een min. van €250 bij wijze forfaitaire schadevergoeding. 

Onverminderd het recht van de BV Roots Catering om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden kosten.


De geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen worden beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de bevoegdheid van de rechtscolleges van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.